Testamentów Szczególnych

Rodzaje Testamentów Szczególnych

Kategorie testamentów Szczególnych:

W ostatnim wpisie omawialiśmy czym jest testament, jak go sporządzić oraz jak odwołać. Dzisiaj natomiast zajmiemy się rodzajami testamentów szczególnych.

Polski system prawa cywilnego wyróżnia trzy rodzaje testamentów szczególnych, a więc ostatniej woli na wypadek śmierci.

Testamenty te dzielimy na:
a) testament ustny
b) testament podróżny
c) testament wojskowy

Utrata mocy testamentu szczególnego

Testamenty szczególne w przeciwieństwie do zwyczajnych mają swoje ograniczenia. Najważniejszym z nich jest ograniczenie czasowe. Testament szczególny traci swoją moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego. Chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu.

Art. 955. Utrata mocy testamentu szczególnego
Testament szczególny traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu. Bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas, w ciągu którego spadkodawca nie ma możności sporządzenia testamentu zwykłego.

Testamenty Szczególne

Testament Ustny

Podstawowym testamentem szczególnym jest testament sporządzony w formie ustnej. Po pierwsze aby taki testament był ważny musi istnieć obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione (np. na „łożu śmierci”). Po drugie do ważności testamentu wymagane jest aby świadkami ostatniej woli spadkodawcy były co najmniej trzy osoby.

Art. 952. Testament ustny
§  1.  Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków.
§  2.  Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.
§  3.  W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków.

 

Testament Podróżny

Testament podróżny to kolejny z testamentów szczególnych. Jak sama nazwa już na to wskazuje sporządza się go w trakcie podróży. Dokładniej mówiąc podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym. 
Testament podróżny sporządza się przed dowódcą statku lub jego zastępcą. Polega na złożeniu któremuś z nich oświadczenia o ostatniej woli testatora w obecności dwóch świadków. Tak wyrażona wola spadkodawcy jest przez dowódcę/ zastępcę spisywana z podaniem miejsca i daty a następnie odczytywana i podpisywana przez testatora, świadków oraz zastępcę/dowódcę.

Art. 953. Testament podróżny
Podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym można sporządzić testament przed dowódcą statku lub jego zastępcą w ten sposób, że spadkodawca oświadcza swą wolę dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności dwóch świadków. Dowódca statku lub jego zastępca spisuje wolę spadkodawcy, podając datę jej spisania, i pismo to w obecności świadków odczytuje spadkodawcy, po czym pismo podpisują spadkodawca, świadkowie oraz dowódca statku lub jego zastępca. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać pisma, należy w piśmie podać przyczynę braku podpisu spadkodawcy. Jeżeli zachowanie tej formy nie jest możliwe, można sporządzić testament ustny.

Testament Wojskowy

O tej formie testamentu szerzej w kolejnym wpisie.
Art. 954. Testamenty wojskowe
Szczególną formę testamentów wojskowych określi rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

Więcej informacji mogą uzyskać Państwo w naszym centrum spadkobiercy.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *