śmierć najemcy mieszkania

Śmierć najemcy mieszkania

W zasadzie każdy zna kogoś kto wynajmuje mieszkanie. Co jednak dzieje się z prawem najmu w chwili śmierci? Czy najem wygasa, a może wręcz przeciwnie trwa nadal?

Śmierć najemcy mieszkania, uprawnienie do korzystania z mieszkania zmarłego.

Na początek przepisy Księgi Czwartej kodeksu cywilnego. Z chwilą śmierci spadkodawcy jego małżonek i inne bliskie osoby, które z nim mieszkały do dnia jego śmierci mogą przez okres 3 miesięcy swobodnie korzystać z mieszkania. Nawet gdyby spadkodawca „przepisał” je komuś innemu. Bądź ograniczył prawa domowników w inny sposób. Zapisy wyłączające lub ograniczające ww. trzymiesięczne prawo do mieszkania gdyby się pojawiły są nieważne z mocy prawa.

§ 1. Małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszkały z nim do dnia jego śmierci, są uprawnione do korzystania w ciągu trzech miesięcy od otwarcia spadku z mieszkania i urządzenia domowego w zakresie dotychczasowym. Rozrządzenie spadkodawcy wyłączające lub ograniczające to uprawnienie jest nieważne.
§ 2. Przepisy powyższe nie ograniczają uprawnień małżonka i innych osób bliskich spadkodawcy, które wynikają z najmu lokali lub ze spółdzielczego prawa do lokalu.

Przepisy dotyczące umowy najmu.

Powyższa regulacja daje nam zatem pewne, lecz ograniczone uprawnienia.
Co jednak dalej? Co dzieje się z mieszkaniem, którego jedynym najemcą był spadkodawca?

Otóż, jeśli najemca zmarł, ale przed śmiercią mieszkał w wynajmowanym mieszkaniu z małżonkiem, dziećmi lub osobami, co do których obowiązany był do świadczeń alimentacyjnych. Albo pozostawał z takimi osobami we wspólnym pożyciu. Osoby te wstępują z mocy prawa w stosunek najmu stając się
najemcami. Oczywiście z całością obciążeń lokalowych a te często się zdarzają.

§ 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.
§ 2. Osoby wymienione w § 1. Wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.
§ 3. W razie braku osób wymienionych w § 1. Stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.
§ 4. Osoby, które wstąpiły w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie § 1, mogą go wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych, chociażby umowa najmu była zawarta na czas oznaczony. W razie wypowiedzenia stosunku najmu przez niektóre z tych osób stosunek ten wygasa względem osób, które go wypowiedziały.
§ 5. Przepisów § 1-4. Nie stosuje się w razie śmierci jednego ze współnajemców lokalu mieszkalnego.

Tak więc, jeśli najemca mieszkał z osobami bliskimi (wymienione powyżej) to osoby te po jego śmierci mogą czuć się bezpiecznie. Albowiem z mocy prawa wstąpią w stosunek najmu. Oczywiście wstąpienie w stosunek najmu będzie niosło za sobą dalej idące konsekwencje. Na przykład związane z obowiązkiem uiszczania czynszu etc., ale dziś nie jest to przedmiotem wpisu.

Więcej informacji mogą uzyskać Państwo w naszym centrum spadkobiercy.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *